• عضو اتاق بازرگانی با تاسیس و ثبت بازرگانی کاربخش راوری از سال ۱۳۶۸
  • مدیر عامل شرکت فراوری جاده سبز اسیا ۱۳۸۶
  • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان دوره های هفتم / هشتم / نهم
  • رییس خانه صنعت و معدن استان کرمان از سال ۱۳۹۷
  • عضو موسس و  هیات امنای انجمن پسته ایران
  • رییس انجمن همگن صنایع غذایی استان کرمان از سال ۱۳۸۹