• رئیس هیات مدیره ایران ترانسفو
  • مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران
  • مدیرعامل شرکت کالسیمین
  • مدیرعامل سرامیک البرز
  • مجری طرح سنگان و مدیرعامل سنگ آهن شرق کشور
  • مدیرعامل شرکت دریابان گوهران