• مدیر عامل شرکت گچ فارسان از سال ۱۳۶۶
  • عضو انجمن گچ کشور بیش از ۲۰ سال
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شهرکرد هفت دوره
  • عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شهرکرد پنج دوره
  • ریاست خانه معدن استان از بدو تاسیس تاکنون
  • نماینده اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختلاف امور مالیاتی و تامین اجتماعی