• مدیرعامل شرکت بازرگانی راه ابریشم روژهه لات در ایران
  • مدیر عامل شرکت ntc در اکراین
  • رئیس هئیت مدیره شرکت کاپو در اقلیم کردستان
  • موُسس و بنیان گذار شورای تجاری ایران و اکراین
  • عضو اتحادیه صادرکنندگان استان کردستان
  • عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج در دو دوره
  • صادر کننده نمونه استان کردستان در سال ۹۱.۹۲.۹۳
  • عضو کمیسیون تجارت اتاق سنندج