• عضو هیات رئیسه اتاق ایران در دوره هشتم
  • رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در دوره های ششم، هفتم و هشتم
  • رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه
  • رئیس اتاق اصناف کرمانشاه به مدت ده سال
  • دبیر اتاق اصناف ایران در دوره اول و دوم
  • مدیر چاپ و بسته بندی کاشفی