• عضو اتحادیه صنف تره بار
  •  

    رئیس انجمن کارفرمایی و فروشندگان سموم و نهادهای کشاورزی

  • رئیس انجمن ارگانیک استان خراسان شمالی