• دو دوره عضو هیأت نمایندگان
  • عضو هیأت رئیسه
  • اتحادیه صادرکنندگان
  • عضو هیأت رئیسه
  • اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی