• مدیرعامل شرکت ستاره های طلایی کویر – تولید پریفرم و پلاستیک
  • دو دوره عضو هیأت نمایندگان
  • رئیس کمیسیون آموزش