• عضو هیات نمایندگان دوره های ششم و هفتم اتاق ایران و دوره هفتم اتاق تهران
  • رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه
  • رئیس هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
  • رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران