• خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
  • صادرکننده فعال و کارگزار رسمی گمرک ایران
  • مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی خورشید بار ثاوا بیرجند
  • عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان