• عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گلنوش از سال ۱۳۵۷ الی ۱۳۹۴
  • عضو اتاق مشترک ایران و ایتالیا
  • عضو اولین دوره هیئت نمایندگان اتاق کرج
  • عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران
  • عضو  موسسین اولین هیئت امنای شهرک صنعتی سیمین دشت
  • موسس اولین واحد تولیدی در شهرک صنعتی سیمین دشت در سال ۱۳۵۶
  • مدیرعامل شرکت پردیسان گوهر البرز
  • نایب رئیس اول دوره دوم  اتاق کرج