• ۳۱ سال در پستهای اجرایی آموزش وپرورش (مدیریت، معاونت ، مدیردروس)
  • ۱۲سال در حوزه صنعت مدیر عامل شرکت عایق رطوبتی ستاره شرق