• ریاست اتاق بازرگانی آبادان
  • عضو هیات نمایندگان اتاق آبادان
  • عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
  • مدیر عامل شرکت واردات و صادارت به مدت ۲۰ سال، شرکت شهد کارون به مدت ۵ سال، مدیریت عامل شرکت بین المللی حمل و نقل دریایی و نائب رئیسی کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران