• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند
  • عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان
  • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی صنایع مرغ مادر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام و طیور آبزیان
  • رئیس هیأت مدیره اتحادیه ماکیان شرق
  • رئیس و نایب رئیس خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی
  • مدیر عامل شرکت دامپروری کشاورزی ستاره کیان بیرجند
  • رئیس هیأت مدیره مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان