• عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به مدت دو دوره ۴ ساله گذشته و هم اکنون
  • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت دامپروری کشاورزی ستاره کیان بیرجند
  • مدیر عامل مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
  • عضو هیات امنای کانون کار آفرینان برتر خراسان جنوبی
  • سرپرست کار گروه کشاورزی و دامپروری کانون کار آفرینان برتر خراسان جنوبی
  • عضو هیات رئیسه خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی