• ۱۰ سال فعالیت مدیر عامل سبک سازان
  • ۱۰ رئیس هیأت مدیره رویان شیمی