• فعال اقتصادی در حوزه معدن و مدیر عامل شرکت عمق یاب
  • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به مدت دو دوره
  • رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق