• مدیرعامل شرکت چسب سامد با ۳۷ سال سابقه فعالیت صنعتی
  • عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران
  • عضو انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت و معدن