• مدیرعامل گروه ره نگار
  • رئیس هیات مدیره اطلس ره نگار فردا
  • رئیس هیات مدیره اطلس ره نگار آریا
  • عضو هیات مدیره شرکت آجر ابلق
  • رئیس هیات مدیره پدیسار پدید
  • رئیس کمیسیون جوانان کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران
  • نایب کمیسیون ICT
  • رئیس هیات مدیره مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران
  • نماینده اتاق ایران در صندوق نواوری و شکوفایی
  • نماینده اتاق ایران در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • عضو کمیسیون کارآفرینی و دانش بنیان مجمع تشخیص مصلحت نظام