• ریاست سندیکای صنعت برق
  • عضو هیات مدیره فدراسیون انرژی و صنایع وابسته و شرکتهای سرآوا پارس و نوآوران فن آوازه(دی جی کالا)
  • رئیس هیات مدیره شرکت سیم و کابل ابهر
  • مدیر اجرایی گروه صنعتی نوین
  • نایب رییس هیات مدیره گرانول قزوین
  • رئیس هیات مدیره شرکت آمیزه های پلیمری ابهر
  • رئیس هیات مدیره شرکت کابل ابزار دقیق