• عضو هیأت نمایندگان اتاق اهواز
  • عضو و دبیر اتحادیه صادرکنندگان
  • دبیر کمیسیون بازرگانی اتاق در دوره ششم
  • نماینده صادرکنندگان در جلسات کارگروهها و دوایر دولتی
  • صادرکننده نمونه استان در سه سال
  • صادرات و واردات