• نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران و کنفدراسیون صادرات ایران
  • عضو هیات نمایندگان دوره هفتم و دوره هشتم اتاق ایران و تهران
  • دو دوره ریاست دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران
  • عضویت در شورای گفتگوی دولت و شورای بخش خصوصی
  • عضویت در کمیته ارزی اتاق ایران
  • بنیانگذار تاسیس کارخانه چرم