• عضو هیأت مدیره شرکت مدیران
  • عضو کارگروه تدوین برنامه استانداری استان مرکزی
  • عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، ایران و ایتالیا و ایران و ترکیه
  • عضو هیأت مدیره شرکت دنا در کشور ترکیه
  • عضو هیأت مدیره شرکت یورو لجور در کشور رومانی
  • واحد نمونه ملی سال ۱۳۸۳
  • واحد نمونه استانی سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
  • کارآفرین برتر استانی سال ۱۳۹۲