• مدیر عامل شرکت مدیریت صادرات تدبیر فردا
  • متخصص بازاریابی و بازرگانی بین الملل
  • نماینده کلینیک برند سوئیس در جنوب ایران
  • نماینده ایران در سازمان ملی بهره وری آسیا در زمینه جهانی سازی صنایع کوچک
  • نماینده مدیریت شایستگی اتحادیه اروپا