• ۲۰ سال سابقه صادرات به آسیای میانه
  • عضو هیئت رییسه دوره چهارم شورای شهرآق قلا
  • رییس شورای شهر دوره سوم شهر آق قلا