• نایب ریس کمیسیون تجارت اتاق همدان
  • نایب رئیس کمیسیون کشاورزی
  • مدیرعامل دفتر بازرگانی محمودی