• نائب رئیس انجمن معدن کاران
  • انجام فعالیت های تولیدی از سال ۱۳۶۷
  • نائب رئیس انجمن معدن کاران استان زنجان
  • مدیرعامل شرکت گچ ایده آل
  • عضو انجمن صنایع گچ ایران و خانه معدن استان
  • نماینده و عضو خانه اقتصاد ایران
  • عضو هیات حل اختلافات اداره کار و امور اجتماعی