• رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در دوره پنجم و ششم
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بوشهر و ایران از دوره پنجم تا نهم
  • فعال بخش بازرگانی