• مدیریت واحد عینک سازی طبی و مدیر عامل واحد تولیدی بهداشتی
 • مدیرعامل انجمن خیریه تحقیقاتی، بهداشتی و درمانی
 • عضو کمیته پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 • مسئولیت دفتر خدمات خیریه بهداشتی درمانی استان
 • عضو کمیته تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان
 • سرپرست مرکز بهداشت شهرستان تفت
 • مدیریت شبکه بهداشت و درمان
 • مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد
 • نماینده کارفرمایان در هیئت حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی
 • مدیریت مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت استان یزد
 • عضو هیئت نمایندگان اتاق یزد در دوره ششم، هفتم و هشتم
 • رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری اتاق یزد
 • نایب رئیس کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران
 • عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی، کاربردی استان یزد
 • عضو کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزش های علمی، کاربردی استان یزد
 • عضو کارگروه های گیاهان دارویی، استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا
 • عضو شورای هماهنگی فناوری و نوآوری در استان
 • عضو کانون تفکر اقتصاد و دانش بنیان
 • عضو کمیته پایش و ارزیابی ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد