• ۳۵ سال در زمینه طیور درکشور فعالیت
  • اولین تولیدکننده صنایع تبدیلی تخم مرغ و تخم مرغ شناسنامه دار در کشور
  • عضو موثری در تشکلهای این کسب و کار
  • مدیرعامل و مالک شرکت تلاونگ و موسس ۱۷ کارخانه و مر غداری در کشور
  • نماینده کمیسیون بین المللی تخم مرغ در ایران (IEC) و رئیس هیأت مدیره انجمن تخم مرغ شناسنامه دار
  • عضو هیأت مدیره انجمن صنایع طیور ایران
  • عضویت هیأت مدیره واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک
  • راه اندازی دانشگاه علمی- کاربردی در کارخانه تلاونگ