• رییس فدراسیون بین المللی ورزش های زور خانه ای از سال ۱۳۸۳ تا کنون
  • ، موسس و رئیس هیئت مدیره بانک دی و بیمه دی و …