• معاون وزیر اقتصاد
  • رئیس کل گمرک ایران
  • ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی
  • مدیرکل بازرسی گمرک ایران
  • مدیرکل گمرک استان مرکزی