• عضو هیات مدیره موسسه علوی
  • از چهره‌های برجسته مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران
  • نماینده امام خمینی دراتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
  • بنیانگذار سازمان اقتصاد اسلامی
  • رئیس هیات امنای سازمان اقتصاد اسلامی
  • نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران