• ریاست اتاق بازرگانی رفسنجان
  • مدیر عامل بازرگانی گوهر کویر صدف
  • رییس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان دوره هشتم
  • رییس کمیسیون تجارت اتاق کرمان دوره هفتم
  • عضو هیات نمایندگان اتاق ایران دوره هشتم