• مدرس دانشگاه در زمینه طیور و مدیریت
  • دبیراجرایی موسسه آموزشی مدیریت صنعتی نمایندگی گلستان مدیرعامل شرکت پارت پیشتاز پویا
  • بیرکل انجمن متخصصین گلستان
  • عضو انجمن مدیران صنایع ایران
  • عضو بنیان حمایت از نخبگان
  • عضو انجمن مخترعین ایران