• مشاور شهرداری اهواز
  • مدیر عامل شرکت های زیبا نمای خوزستان، بیان سیات کارون، حمل و نقل دریای لواء برافراشته جنوب ، بازرگانی مومن
  • عضو دوره هفتم هیات های نمایندگان خرمشهر و ایران
  • عضو کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران
  • رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی اتاق خرمشهر
  • صادرات به کشورهای عراق و عمان
  • عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان