• مدیر بخش پژوهشکده الکترونیک پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی (وزارت دفاع)
  • قائم مقام هلیکوپتر سازی کاشان (وزارت دفاع)
  • مدرس دانشگاه مالک اشتر وزارت دفاع
  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
  • مدیر شرکت های ریسندگی کاشان کسری و زر ریسان کاشان
  • مدیرعامل شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی