• معاون امور صنایع وزارت صنعت
  • مدیربرنامه ریزی و عضو هیات عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران