• عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران
  • مدیرعامل شرکت کشتیرانی حمل و نقل بین المللی سدید بار از سال ۱۳۶۳ تا کنون
  • مدیر اجرایی در بخش حمل و نقل بین المللی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۳
  • مدیر عامل دفتر توسعه کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲
  • موسس و رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان تهران و کانون ملی زنان بازرگان ایران
  • رئیس هیات مدیره اتاق مشترک ایران و گرجستان
  • عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه