• رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صنعتی بازرگانی آریان کالای توس
  • رئیس هیأت مدیره ایراک تجارت آریان
  • عضو هیأت مدیره گروه توسعه اقتصاد گهر
  • رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران- ترکمنستان
  • رئیس اتحادیه صادرکنندگان مصالح ساختمانی خراسان
  • عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان
  • رئیس هیأت مدیره گهر کالای شرق
  • رئیس هیأت مدیره تولیدی گهر دانه شرق