• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند از سال ۱۳۸۵ تاکنون
  • صادرکننده و غرفه دار بازاچه یزدان
  • عضو اتاق مشترک ایران و افغانستان
  • منشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷