• مدیر عامل شرکت تولیدی لبنیات و بستنی مهر کوش فارس
  • عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی فارس
  • نایب رییس کانون زنان بازرگان استان فارس
  • دبیر تدوین استاندارد دفتر استاندارد سازی اتاق بازرگانی فارس