• رئیس هیئت مدیره همدان ماشین (تولید انواع سنگ شکن سیار و صادرکننده  امکانات و تجهیزات  فنی ومهندسی  وراه سازی)
  • معاونت عمرانی وشهرداری و شهرسازی همدان به مدت بیش از ۲۰ سال
  • مسئول سازمان آب همدان
  • رئیس هیئت مدیره سازمان عمران و شهرداری
  • عضو هیئت نمایندگان دوره های قبل اتاق همدان
  • ریاست دوره ششم و هفتم اتاق همدان