• عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در دوره های هشتم و نهم
  • نایب رئیس اول اتاق خرمشهر در دوره های هشتم و نهم
  • مهندس کشاورزی
  • صادرکننده نمونه محصولات کشاورزی چهار سال پیاپی از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶
  • مدیرعامل شرکت نورهان اروند تولید، صادرات و ترخیص کالا
  • رئیس کمیسیون گردشگری دوره هشتم اتاق خرمشهر
  • عضو هیأت مدیره انجمن ملی محصولات کشاورزی خوزستان
  • عضو هیأت مدیره اتحادیه مهندسی، تأسیساتی و خدماتی خرمشهر
  • عضو مرکز رشد جنوب غرب کشور