• فعال بخش معدن
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بوشهر در دوره نهم
  • رئیس انجمن معدن استان بوشهر