• نایب رئیس هیات مدیره خیرین مسکن ساز
  • رئیس هیات مدیره شرکت توسعه عمران لرستان
  • رئیس مجمع خیرین سلامت استان لرستان
  • مدیر عامل مجتمع تجاری تفریحی بعثت مال و نایب رئیس هیات مدیره
  • مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ثمین بهار گستر