• مدیر عامل آذر باطری
  • رئیس هیأت مدیره  دریا پلاکت
  • رئیس هیأت مدیره شرکت گندمه
  • رئیس هیأت مدیره آنیل طب آذران
  • رئیس هیأت مدیره آذر محرکه ارومیه
  • رئیس هیأت مدیره نگین طراحان پویا
  • رئیس هیأت امنا شهرک صنعتی فاز یک
  • رئیس هیأت مدیره شرکت عمران خدمات شهرک فاز ۲
  • رئیس هیأت مدیره انجمن باتری سازان و ذخیره  ساز ایران
  • عضو هیأت مدیره خانه صنعت ومعدن