• رئیس خانه معدن استان همدان
  • رئیس انجمن سنگ استان همدان
  • مدیرعامل شرکت مهندسی آبخوان
  • رئیس کمیسین معدن اتاق همدان
  • مدیرعامل شرکت توسعه سازان زاگرس