• مدیرعامل شرکت نوین فن آوری صنایع پارس
  • رئیس هیات مدیره شرکت kdd (کازرون دز دشت)
  • رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران و ایران
  • عضو هیات مدیره ایران و چین
  • رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران و چین