• نماینده تام الاختیار شرکت داروسازی انسانی بایرافلاک در اخذاستاندارد های بین المللی (<GMP< FDA انواع ISOها )
  • مدیریت عامل شرکت داروسازی انسانی بایرافلاک (از سال ۱۳۹۲ تاکنون)
  • نماینده تام الاختیار شرکت داروسازی انسانی بایرافلاک در امور قرارداد های بین المللی و تنظیم قراردادهای contract manufacturing  (تولید قراردادی) با شرکتهای اروپایی
  • مشاور هیات مدیره کارخانه داروسازی آذرآریا دارو
  • مشاورهیات مدیره شرکت فنی مهندسی آران آرته
  • مشاوره هیات مدیره شرکت پخش سراسری حیات گستر آسیا
  •   مدیریت عامل شرکت داروسازی دامی بایرافلاک (۱۳۹۲ -۱۳۸۷)